ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от Fashion Inside информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта www.fashioninside.bg и урежда отношенията между Кепитал Д ООД, с адрес на управление в София, ул. Неофит Рилски, 31, ет. 4, ап. 27, и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта, посочени по-горе.

Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от Кепитал Д ООД на потребителите на Интернет сайта www.fashioninside.bg и урежда отношенията между Кепитал Д ООД и потребителите на портала.

1. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. Fashion Inside (www.fashioninside.bg) е  уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Кепитал Д ООД, който дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

2. Кепитал Д ООД (наричано по-долу за краткост „Собственик на сайта” или само „Собственик”) е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал www.fashioninside.bg, информационни услуги на своите потребители.

3. „Услуги” са предоставяните на потребителите на Портала www.fashioninside.bg информационни ресурси, а също и възможността потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси и да представят изображения, текст и други материали, които да бъдат публикувани на страниците на Сайта.

4. „Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните от Собственика чрез Сайта Услуги.

5. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта.

6. „Уебсайт / сайт („website“)” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. Договор с Потребителя

Предмет на договора

Чл. 2. (1) Услугите, предоставяни от Собственика включват:

1. Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта на Собственика;

2. Възможност на потребители да създават и споделят съдържание произведено от тях;

3. Създаване на потребителски профил посредством регистрация, която дава възможност за достъп до коментари, игри, специални инициативи и прочие, изискващ регистрация;

4. Получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на Собственика.

5. Получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители, използващи сайтовете на Собственика.

6. Електронни препратки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

7. Електронни препратки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

8. Други.

(2) Услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси посредством Сайта се предоставят, без да е необходимо извършването на задължителна регистрация от страна на Потребителя.

(3) Услугите по ал. 1 и ал. 2 по-горе се предоставят на Потребителя безплатно, при стриктно спазване на настоящите Общи условия.

3. Обвързване с Общите условия

Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Кепитал Д ООД и всички Потребители на сайта www.fashioninside.bg във връзка с ползването на Услугите.

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес www.fashioninside.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Сайта. С всяко ползване на Услугите и информационните ресурси, достъпни чрез Сайта, включително с отварянето на интернет страница от Сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Сайта, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 3 на настоящите Общи условия, Потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на Сайта www.fashioninside.bg. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване на портала www.fashioninside.bg  в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай“, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

(4) При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия трябва да се извършва от родител или настойник на същото. Собственикът не разполага с техническата възможност да удостовери възрастта на лицата, които се регистрират на сайта, за да използват нашите услуги. В случай че Собственикът се усъмни, че става въпрос за лице, което не е навършило 14 годишна възраст, ще ви поиска допълнителна идентификация или удостоверяване от страна на лицето относно неговата възраст, както и да поиска потвърждение от страна на неговия родител/настойник.

(5) При извършване на регистрация Потребителят е длъжен да посочи данни, които отговарят на истината, и при всяка промяна в предоставените във връзка с регистрацията данни да ги актуализира в 7-дневен срок от настъпването й.

4. Действие на договора

Чл. 4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 и има действие за всички Потребители до преустановяване на ползването на Услугите, предоставени на сайта на Собственика.

5. Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на Портала публикува на видно място в началната страница на www.fashioninside.bg  съобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

6. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 6. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия. За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 1, т.3 Потребителят следва да въведе зададените в процеса на регистрация потребителско име и парола.

Чл. 7. Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

Чл. 8. (1) При ползване на предоставяните Услуги, Потребителя няма право да публикува или да прави достояние по какъвто и да било начин (включително чрез публикуване на електронна препратка) на трети лица изображения и текст, включително коментари, истории, рецепти, мнения и препоръки, или други материали, които:

1. Противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. Съдържат насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и др. под.;

3. Имат порнографско или открито сексуално съдържание;

4. Съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове или изображения, изразяващи или призоваващи към дискриминация въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние;

5. Имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

6. Нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, които са ратифицирани от Република България;

7. Представляват търговска или служебна тайна, лични данни или друга конфиденциална информация;

8. Са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със изричното съгласието на титуляра на правото;

9. Нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че Собственикът установи или трето лице уведоми писмено Собственика, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите в нарушение на изискванията по предходния член, Собственикът има право да премахне или да преустанови достъпа до съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

Чл. 9. (1) Потребителят на Сайта се задължава при ползване на предоставяните от Собственика Услуги:

1. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове.

3. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология.

4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и др..

5. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си и/или принадлежността си към определена група хора.

6. Да не разкрива на трети лица своите потребителско име и парола за осъществяване на достъп до Услуги по чл. 2, ал. 2.

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на Сайта има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

Права и задължения на Собственика

Чл. 10.(1) Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани от Потребителите на страниците на Сайта.

(2) Собственикът има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до регистрирания Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, при спазването на политиката за лични данни и поверителност описана по-долу.

Чл.11. Собственикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните Услуги по чл. 2, ал. 2 и да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, ако прецени, че Потребителят с действията си накърнява правата, законните интереси или доброто име на Собственика, на други Потребители или на трети лица, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове, настоящите Общи условия, или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите и информацията, включително и такива на други оператори.

Чл. 12. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.

Чл. 13. Собственикът има право да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1, по отношение на лица, които използват Услугите и информационните ресурси достъпни чрез Сайта за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 14. Собственикът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли на регистрираните Потребители или друга лична информация предоставена от регистрираните Потребители в процеса на регистрацията им, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба или на тези Общи условия.

7. Ограничаване на отговорността

Чл. 15. (1) Собственикът на Сайта предоставя Услугите безплатно и не гарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя от тях. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Собственикът не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от Собственика умишлено или при проявена груба небрежност.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от Сайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Сайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му.

(3) Собственикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Собственика, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира Сайтът.

(4) Собственикът не носи отговорност за публикувани от Потребители материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.

Чл. 16. Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

8. Интелектуална собственост

Чл. 17. (1) Всички елементи от съдържанието на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване, учредено съгласно Чл. 18 по-долу.

(2) При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Собственика, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на Сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или тези Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) В случай че елементи или публикации от Сайта бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на Собственика или на указаните трети лица .

(5) При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в Сайта нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Собственика, Собственикът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо предоставени от Потребителя материали, Собственикът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

9. Право на изключително ползване

Чл. 18. (1) Чрез изпращането на материал по електронен път до Собственика на Сайта, Потребителя се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление по Чл. 2, ал. 2 и предоставя безвъзмездно право на Собственика на изключително ползване върху всички изпратени на електронния мейл на Кепитал Д ООД материали, публикувани в Сайта на Собственика.

(2) Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на Чл. 17, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (Чл. 19 от закона за ЗАПСП) включително и правото да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

(3) Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години, считано от датата на изпращане на материала от страна на Потребителя до Собственика на Сайта.

(4) Върху съответния материал по ал. 1 на този член Потребителят си запазва единствено правата по Чл. 14, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на Сайта.

(5) Собственикът има право по всяко време по своя преценка да публикува, премахва и редактира, каквито и да е материали, изпратени от Потребителя до Собственика на Сайта без да има задължение да информира Потребителя за това или да мотивира взетото решение.

10. Прекратяване на договора

Чл. 19. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, правоотношенията между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1. Преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на Сайта www.fashioninside.bg.

2. Взаимно съгласие на страните за прекратяването.

3. Други предвидени в закона случаи.

4. Независимо от основанието за прекратяване на договора Собственика запазва изключителното право на ползване по чл. 19 от тези Общи условия върху всички материали, предоставени за публикувани от страна на Потребителя в Сайта и може по своя преценка да запази или съответно да премахне от Сайта всички или която и да е част от тези материали.

11. Писмена форма

Чл. 20. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта www.fashioninside.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Политика за защита на личните данни

Кепитал Д ООД  в качеството си на собственик на сайта www.fashioninside.bg прилага всички предвидени мерки, за да гарантира, че защитава и пази поверително Вашите лични данни като прилага всички необходими технически и организационни мерки, включени в съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, включително Общия регламент за личните данни (ЕС) 679/2016 (GDPR).

Общият регламент има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без знанието на физическото лице и когато е възможно – че се обработват с неговото изрично съгласие.

Целта на този текст е да Ви информира за обработваните от нас лични данни, които сте ни предоставили директно или чрез нашия уебсайт, както и начина по който обработваме тези данни.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

– Лични данни– всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

– Администратор – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

– Субект на данни – всяко физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация и което е обект на лични данни, съхранявани от организация.

– Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

– Профилиране – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, предназначена за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, или за анализиране или прогнозиране на изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, местоположение, здраве, лични предпочитания, надеждност или поведение. Това определение е свързано с правото на субекта на данните да се противопостави на профилирането и правото да бъде информиран за наличието на профилиране, на мерките, основаващи се на профилирането, и на предвидените последици от профилирането върху лицето.

– Нарушение на сигурността на лични данни – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Администраторът има задължението да докладва на надзорния орган за нарушения на сигурността на личните данни и тогава, когато има вероятност нарушението да има неблагоприятни последици върху личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните.

– Съгласие на субекта на данните – означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му личните му данни да бъдат обработени.

2. ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ КЕПИТАЛ Д ООД

– Име, ЕГН, телефон, адрес на електронната Ви поща;

– Данни, събирани при плащане – номер на банкова сметка и друга платежна информация, във връзка с извършени от Вас плащания за предоставени услуги;

– Данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Кепитал Д ООД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи.

– Други данни – при влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събира данни за използвания IP адрес

Ние не събираме и не обработваме по никакъв друг начин чувствителни лични данни, съгласно дефиницията в GDPR, като специални данни. Ние също така не желаем да събираме и обработваме лични данни на лица на възраст под 18 години.

3. ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

– за всички дейности, свързани с използването на сайта;

– създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите;

– регистрация на участник в събитие или игра, организирани от „Кепитал“.

– статистически цели;

– изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на сайта;

– подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящиоферти;

– за директен маркетинг;

– да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди;

– за установяване на връзка с лицата по телефон или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, информационни бюлетини, съобщения, свързани с участието им в организирани от Администратора игри и др.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кепитал Д ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок полагаме необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси или поради друга причина, ще бъдете уведомени незабавно.

В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс

В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието

5. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 „Кепитал Д ООД“ има право да разкрива личните Ви данни на следните категории получатели:

– На физически лица, за които се отнасят личните данни;

– На трети страни, например правни кантори, съдилища и други органи или доставчици на услуги, за да прилагат или налагат каквито и да е договори с вас;

– На правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от „Кепитал Д ООД“ лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

6. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат обработвани от Кепитал Д ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст на адрес: office@fashioninside.bg

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви на нашия интернет сайт, Вашият профил ще стане неактивен.

7. УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“

Кепитал Д ООД , в качеството си на собственик на www.fashioninside.bg може да  използва „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. Можете да се запознаете с Политиката на бисквитките на www.fashioninside.bg тук: fashioninside.bg/shop/cookies/

8. ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

– Имате право да изискате и получите от Кепитал Д ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

– Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

– Имате право да поискате коригиране на вашите данни, ако те са неточни или следва да се попълнят.

– Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Кепитал Д“ ООД има задължението да ги изтрие в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

Кепитал Д ООД не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Кепитал Д ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

– Имате право да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни, ако се установи, че ваште данни се ползват неправомерно, но все пак не искате да бъдат изтрити.

– Имате право да поискате преносимост на данните, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на Кепитал Д“ ООД, съгласно правата на субекти на данни, предвидени в Регламент 2016/679 при спазване на правилата и процедурите на „Кепитал Д ООД.

– Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че Ваши права са нарушени или Ваши данни се обработват неправомерно. Компетентен за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” cpdp.bg.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Наименование Кепитал Д ООД

2. ЕИК: 201797024

3. Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Неофит Рилски 31, ет. 4, ап. 27

4. Имейл: office@fashioninside.bg

FASHION INSIDE CLUB

Очаквайте нашите отстъпки, промоции, новини и лимитирани предложения.
Запишете се сега!/


Какво ново

Миди рокля с колан от SELF-PORTRAIT

Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Кожен колан от SAINT LAURENT

Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Дълъг елек от MAX MARA

Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Миди рокля от ALTUZARRA

Може да купите от тук

Look of the day

~LOOK OF THE DAY~

В петък заложете на удобството.

Ако сте пропуснали
Най-четени